Menu

Externe evaluaties: Wetsus-onderzoek excellent en relevant

(English below)

Externe evaluaties: Wetsus-onderzoek is excellent en relevant

In de afgelopen maanden heeft Wetsus, als onderdeel van haar vaste evaluatiecyclus, twee externe evaluaties laten uitvoeren om haar model, impact, relevantie en wetenschappelijke kwaliteit onafhankelijk te laten bepalen. In beide evaluaties worden zeer positieve conclusies getrokken over het onderzoeksinstituut en het innovatieprogramma. Wetsus, dat dit jaar het twintigjarig bestaan viert, is erg verheugd over en geïnspireerd door de bevindingen. Wetsus ziet deze als stimulans voor haar missie en eigenwijze strategie om doorbraakinnovaties in watertechnologie te ontwikkelen voor een duurzame en eerlijke samenleving, in een gezond en circulair milieu.   

Ook de regionale overheid is verguld met de resultaten. Friso Douwstra, gedeputeerde Provincie Fryslân: “Wij zijn trots dat Wetsus zo goed scoort in zowel de wetenschappelijke als economische evaluatie. Voor ons is Wetsus de motor achter veel innovaties op het gebied van water, maar ook zeker op die van bodem, energie en circulariteit. Hun verbindende rol en bijdrage aan een schoon, gezond en gelukkig Fryslân is van essentieel belang voor de toekomst. Wij moeten dit als gehele regio omarmen en blijven steunen.”

  1. Wetenschappelijke evaluatie

Een internationaal ‘peer-review’ comité van vijf gerespecteerde wetenschappers heeft in het voorjaar van 2023 de kwaliteit, relevantie en levensvatbaarheid van Wetsus en haar onderzoeksprogramma over de periode 2017 t/m 2022 geëvalueerd. Dit type evaluatie laat Wetsus iedere zes jaar doen, en voor de uitvoering worden de hoge standaarden van het nationale Strategische Evaluatie Protocol (SEP) voor academische instellingen gevolgd.

In haar oordeel concludeert de commissie onder andere:

“Over het geheel beschouwd is Wetsus een zeer succesvol, gerenommeerd en extreem waardevol instituut met een unieke innovatieomgeving die samenwerking van wereldklasse -van onderzoek tot praktijktoepassing- mogelijk maakt tussen academische en commerciële partners”

De kwaliteit van het wetenschappelijke onderzoek in Wetsus kwalificeert de commissie als excellent. Het innovatiemodel van Wetsus wordt beoordeeld als een van de meest effectieve methodes voor samenwerking tussen industrie en universiteiten die de commissie heeft gezien. Doordat het model zorgt dat leidende wetenschappelijke resultaten snel in de maatschappij toegepast worden, kwalificeert de commissie economische en maatschappelijke impact vanuit Wetsus als significant. Ten aanzien van de levensvatbaarheid ziet men een ‘gezond en zeer veelbelovend instituut’.

De observaties van de commissie en de aanbevelingen die zij in haar rapport doet, zijn voor Wetsus waardevolle input in haar strategie voor continue verbetering.

  • Organisatorische/economische evaluatie

BBO (Bureau Beleidsonderzoek) heeft in 2023 de onafhankelijke evaluatie uitgevoerd van de organisatorische ontwikkeling en economische effecten van Wetsus. De evaluatie beslaat de periode 2020 t/m 2022, en wordt al vanaf 2004 om de drie jaar uitgevoerd. In de evaluatie is ook het functioneren van het Wetsus innovatiesysteem en het effect daarvan voor de aangesloten organisaties onderzocht. In dit onderzoek zijn de vele bij Wetsus betrokken bedrijven en universiteiten geraadpleegd. Het BBO evaluatierapport is gebruikt als onderdeel van het bronmateriaal voor de wetenschappelijke evaluatie.

Op het gebied van economische effecten en valorisatie is het oordeel over Wetsus: 

“In het algemeen moeten de activiteiten van Wetsus als zeer relevant worden beschouwd voor economische en innovatiedoelen op wereld, Europees, nationaal en regionaal niveau, met een sterke relatie met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Wetsus is continu succesvol in het leveren van economische resultaten.”

Verder wordt benadrukt dat Wetsus voor de watertechnologiesector een belangrijke rol speelt voor innovatie, internationale oriëntatie en arbeidsmarktontwikkeling, en dat de activiteiten leiden tot regionale economische structuurversterking. Het samenwerkingsmodel van Wetsus wordt hoog gewaardeerd; als regel worden de verwachtingen van betrokkenen meer dan vervuld door Wetsus en oordeelt men zeer positief over de kwaliteit van de samenwerking en over de effectiviteit van het innovatiesysteem.

External evaluations: Wetsus research is excellent and relevant
In recent months, as part of its regular evaluation cycle, Wetsus has had two external evaluations carried out to independently determine its model, impact, relevance and scientific quality. Both evaluations draw very positive conclusions about the research institute and the innovation program. Wetsus, which is celebrating its twentieth anniversary this year, is very pleased and inspired by the findings. Wetsus sees this as an incentive for its mission and unique strategy to develop breakthrough innovations in water technology for a sustainable and fair society, in a healthy and circular environment.

The regional government is also pleased with the results. Friso Douwstra, deputy for the Province of Fryslân: “We are proud that Wetsus scores so well in both the scientific and economic evaluation. For us, Wetsus is the driving force behind many innovations in the field of water, but also in soil, energy and circularity. Their connecting role and contribution to a clean, healthy and happy Fryslân is essential for the future. We must embrace this as an entire region and continue to support it.

  1. Scientific evaluation
    In the spring of 2023, an international peer-review committee of five respected scientists evaluated the quality, relevance and viability of Wetsus and its research program over the period 2017 to 2022. Wetsus carries out this type of evaluation every six years, and the implementation follows the high standards of the national Strategic Evaluation Protocol (SEP) for academic institutions.

In its opinion, the committee concludes, among other things:
“Overall, Wetsus is a highly successful, renowned and extremely valuable institute with a unique innovation environment that enables world-class collaboration – from research to practical application – between academic and commercial partners”

The committee qualifies the quality of scientific research in Wetsus as excellent. Wetsus’ innovation model is rated as one of the most effective methods for industry-university collaboration that the committee has seen. Because the model ensures that leading scientific results are quickly applied in society, the committee qualifies economic and social impact from Wetsus as significant. With regard to viability, one sees a ‘healthy and very promising institute’.
The committee’s observations and the recommendations it makes in its report are valuable input for Wetsus in its strategy for continuous improvement.

  1. Organizational/economic evaluation
    BBO (Policy Research Bureau) carried out the independent evaluation of the organizational development and economic effects of Wetsus in 2023. The evaluation covers the period 2020 to 2022, and has been carried out every three years since 2004. The evaluation also examined the functioning of the Wetsus innovation system and its effect for the affiliated organizations. The many companies and universities involved in Wetsus were consulted in this study. The BBO evaluation report was used as part of the source material for the scientific evaluation.

In terms of economic effects and valorization, the opinion about Wetsus is:
“In general, Wetsus’ activities should be considered highly relevant to economic and innovation goals at global, European, national and regional levels, with a strong relationship with the Sustainable Development Goals (SDGs). Wetsus is continuously successful in delivering economic results.”

It is further emphasized that Wetsus plays an important role in the water technology sector for innovation, international orientation and labor market development, and that its activities lead to regional economic structure strengthening. Wetsus’s collaboration model is highly valued; As a rule, the expectations of those involved are more than met by Wetsus and people are very positive about the quality of the collaboration and the effectiveness of the innovation system.

Towards an economy of value preservation | By Niels Faber

Abstract

The realisation of a circular economy has thus far unfolded under the assumption that it would fit within existing economic arrangements. In practice, we witness many circular initiatives struggling to give shape to their ambitions, let alone develop to maturity. These past months, various material recycling organisations terminated their activities, seeing virgin alternatives from other parts of the world flooding the market at prices against they cannot compete. If the transition towards a circular economy (i.e. an economy of value preservation) is to be taken seriously, a new perspective on value in our economic system seems unavoidable, as the rewriting of the rules of the economic game. At this moment, current perceptions of value stand in the way of this transition both at micro as well as macro levels. Several contours for a collective exploration of new directions of value and economic configuration that foster circular transition will be addressed.

Searching Innovation for the Common Good | By Cees Buisman

Abstract

In his key note he will conclude after a life of innovations that it is impossible that humanity will stay within the save planetary boundaries with innovation only. We should be more critical about the behaviour of the rich population in the world and more critical about new innovations that prove to be dangerous, like the PFAS crisis shows at this moment. In his keynote he will investigate how to look at the world that can stay within the save planetary boundaries, how should we change ourselves? It is clear if we only talk about the words of science and systems we miss the essential words of how we should cooperate and change ourselves. And his search for coherent save innovations. Which innovations will be save and will lead to a fair and sustainable world? And will lead to a world we want to live in.

Future-fit economic models: What do they have in common – how can they join forces? | By Christian Felber

Abstract

There is a growing number of new sustainable, inclusive, cohesive, participatory, just and humane economic models. A possible next step in the discourse about them is the comparative analysis in order to find out key commonalities, potential synergies, and “requirements” for a future-fit economic model. The author and initiator of the Economy for the Common Good provides an overview of these „new sustainable economic models“ and compares them according to underlying values, principles, and practical ways of implementation. The keynote addresses the cooperative spirit of the conference and prepares the ground for its public highlight on the eve of June 3rd, the round table with representatives of diverse future-fit economic models.

The era of postgrowth economics | By Matthias Olthaar

Abstract

The scientific debate on whether economies should always continue to grow increasingly becomes a political and societal debate. On the one hand further growth for the most affluent countries seems neither possible nor valuable, but on the other hand there is still lack of understanding and knowledge what a non-growing economy should look like and could best be governed. In this lecture we discuss various policy measures that can be realistically implemented, take into account government finances and aim at a higher quality of life despite a non-growing economy.

Democratic principles for a sustainable economy | By Lisa Herzog

Abstract

Democracy is under pressure, and less and less able to stir the economy into a sustainable direction. Therefore, to stabilize democracy and to make possible the socio-ecological transformation of the economy, democratic principles need to be implemented directly in the economy. This is not only a matter of morality, but also has practical advantages. Democratizing the economy can increase legitimacy and take advantage of the “knowledge of the many” to accelerate the transformation. Democratic practices, especially deliberation, allow bringing together different forms of knowledge, which is crucial for the local implementation of principles of social and ecological sustainability. This talk explores what this idea means in more concrete terms, from democratic participation in the workplace to the democratization of time.

Market, state, association, and well-being. An historical approach | By Bas van Bavel

Abstract

Over the past decades, markets have conventionally been seen as the best instrument to stimulate economic growth and enhance prosperity and well-being. The automatic link between markets and economic growth is increasingly questioned, however, as well as the automatic link between economic growth and enhancement of well-being. This has led to attempts to capture well-being development more directly than through GDP per capita figures and has produced a more variegated picture of well-being growth. Also, this has led to a shift of focus to other coordination systems than the market, as primarily the state but increasingly also the association. Analyses of the historical record suggest that especially the latter could be a vital component in future well-being.